Groene verbinding

Brug 2Wat is jouw groene verbinding ? Hoe kom je op een goede manier aan de goede, groene kant?

De lease-industrie heeft de kennis voor het bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie en heeft de capaciteiten deze kennis verder uit te breiden.

We denken bij circulair aan de aspecten:

– Reparatie, opknappen en herfabriceren,
– Verkoop van reserveonderdelen en tweedehands goederen,
– Voorbereiding voor hergebruik van afgedankte producten en productonderdelen.


Lease maatschappijen kunnen het bewustzijn van hun klanten vergroten en hen aanmoedigen die (fysieke) activa te kiezen die op langere termijn een optimale restwaarde hebben.

Verder kunnen lessors in hun contacten met fabrikanten sturen naar een optimaal circulair ontwerp, circulaire constructie en dito productie van bedrijfsmiddelen en zo de doelstellingen van de fabrikanten voor circulair gebruik bevorderen en ondersteunen.

Je bent als bedrijf nauwelijks in staat alle ontwikkelingen over ISSB, ESRS, EU Taxonomy, Green Asset Ratio, etc. en de gevolgen daarvan voor je bedrijfsvoering zonder hulp te overzien. Voor inzicht over de genoemde aspecten kun je ook bij Tweuus terecht.


Vraag: Waarom zou het belangrijk zijn nu al je druk te maken over ‘vergroenen’?

Antwoord: Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande op internationaal -regelgevend- niveau die binnen alle westerse landen gevolgen gaan hebben. Zoals gebruikelijk start het met informatieplicht voor zeer grote bedrijven (in 2025 over het boekjaar 2024), maar snel daarna ook voor alle beursgenoteerde bedrijven, ook als ze een ‘MKB’-status hebben. De technologische ontwikkelingen gaan de komende tijd zo snel, dat ook veel kleinere bedrijven – als ze in de concurrentie-slag meewillen – gedwongen zijn of zich gedwongen voelen ook de gedetailleerde duurzaamheidsinformatie te rapporteren.

En dan is het wel handig, dat je weet wát je eigen ideeën (strategie) zijn, hóe je in de wedstrijd zit ten opzichte van je concullega’s, wáár je aan toe bent en wánneer aktie echt nodig is en wélke gegevens – betrouwbaar en consistent – voor het vervolg nodig zijn. Je zult zelf de ambitie moeten hebben naar de andere kant te willen gaan en het hebben van een plan hoe er te komen is de eerste stap.

Laat Tweuus je op weg helpen met de eerste stap.What’s your green connector ? How to get on the right, green side?

In order to fulfil its role of contributing to the transition to a circular economy, the leasing industry has and can further extend knowledge in order to carry out economic activities that are relevant to the circular economy.

When speaking about circularity, one should think of:

– Repair, refurbishment and remanufacturing,
– Sale of spare parts and second-hand goods,
– Preparation for re-use of end-of-life products and product components.


Lessors can raise awareness and encourage their customers to choose those (physical) assets that will have optimal residual value in the longer term.

Furthermore, lessors can liaise with manufacturers to arrive at an optimal circular design, construction and production of assets, thus promoting and supporting the manufacturers’ objectives for circular usage.

As a company, you are hardly capable of overseeing all the developments on ISSB, ESRS, EU Taxonomy, Green Asset Ratio, etc. and their impact on your operations without help. For insight on the mentioned aspects, you can also turn to Tweuus.


Question: Why would it be important to worry about ‘becoming green’ now?

Answer: There are a number of developments going on at the international -regulatory- level that within all western countries will have their impacts. As usual, it starts with disclosure requirements for very large companies (in 2025 on the 2024 financial year), but soon thereafter for all listed companies, even if they have an ‘SME’ status. Technological developments will be so rapid in the coming period that many smaller companies too – if they want to be competitive – will be forced or feel compelled to report detailed sustainability information as well.

And then it is useful to know what your own ideas (strategy) are, how you are in the race compared to your competitors, where you stand and when action is really needed and what data – reliable and consistent – are needed for the follow-up.
You will need to have the ambition to go to the other side yourself and having a plan on how to get there is the first step.

Let Tweuus get you help started with the first step.