Lease

Lease heeft te maken met Finance ….
….. maar evenzoveel met fiscale en juridische aspecten.

En Finance is niet alleen boekhouden, maar ook liquiditeitsmanagement, debiteurenbewaking en planning

… en de link met de IT systemen en -mensen, die alles operationeel aan elkaar knopen.

Lease is ook het organiseren van de financieringsbehoefte
… en de gevolgen van leases voor de presentatie op de balans, in de resultatenrekening en van de toelichting bij de jaarrekening en van (financierings)ratio’s.

Lease is bovendien het kunnen beoordelen en managen van de waarde van activa aan het einde van de leaseperiode, de ‘restwaarde’.

 


Binnen Tweuus is lease expertise beschikbaar om aan al de bovengenoemde aspecten in combinatie aandacht te geven, strategisch, tactisch/operationeel en uitvoerend.

Tweuus - logo nieuw def 166x100

Tweuus verzorgd met regelmaat presentaties over de veranderingen in de lease regelgeving, zowel hoog-over voor directies en management, als in detail met uitgewerkte voorbeelden. Zoals voorbeelden die door, of samen met, de afdeling Sales van de leasemaatschappij bij klanten worden besproken.

Ook geeft Tweuus rechtstreeks presentaties voor lessees.

Tweuus helpt je met een stappenplan voor  de uitwerking van begin tot einde als voor aanpassing is gekozen of om te beoordelen of aanpassing aan de orde is: bijdragen aan een visie op lease, opzetten van een strategisch plan, schakelen met IT en Finance medewerkers over wat aan te pakken, de tijdplanning en -bewaking, etc. En Marketing? Uiteraard, bijvoorbeeld voor de juiste informatie op interne of externe websites van uw bedrijf.

Een concreet voorbeeld hoe Tweuus helpt: De zelf ontwikkelde Lease Transitie Module  (2017) en daarvoor in 2016 het ‘grotere’ Lease Rapportage Model – LRM.

De module is bedoeld voor een afweging van de verschillende opties hoe de overgang naar IFRS 16 in te gaan. Plus: het geeft de voor de toelichting op de jaarrekening noodzakelijke informatie en bovendien in een formaat dat óók geschikt is voor management en commercie. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Inzicht in – of een rapportage over leasekosten met of zonder de dienstencomponent;
  • Administratieve verwerking: details wel of niet in je boekhouding (versus jaarrekening)

Het grotere model geeft inzicht per individuele lease in de separate componenten van rente en aflossing zowel op basis van IAS 17 als IFRS 16 per maand  en met jaartotalen. Daarmee komen de verschillen zo nodig in detail zichtbaar. Aan dit model zitten wel beperkingen: maximaal voor 25 jaar voor een duizendtal contracten of maximaal 10 jaar voor 10.000 contracten.

Geïnteresseerd? Neem contact op via het contactformulier of maak een afspraak.

Speciaal project: Covid-19 aanpassingen.

 


Experts – al dan niet lease experts –

Tweuus assisteert in de zoektocht naar experts op financieel terrein die vooral, maar niet alleen, een affiniteit met lease hebben. Op zoek naar ‘bemanning’? Bezoek de pagina Experts.

 


IAS 17 en IFRS 16 Leases

Artikelen over IFRS 16 Leases: zie de webwinkel.
IFRS 16 Leases is na een jarenlang en moeizaam proces tot stand gekomen en op 13 januari 2016 gepresenteerd in zijn definitieve vorm. De standaard is van kracht vanaf 1 januari 2019, met de mogelijkheid van toepassing één jaar eerder.

Onderstaand de hoogtepunten van IFRS 16:

Toepassing geldt voor bedrijven die op 1 januari 2019 de IFRS regelgeving als grondslag gebruiken. Dat zijn in Europa in ieder geval de beursgenoteerde bedrijven  — en hun dochterbedrijven –, de banken en verzekeraars en daarnaast bedrijven die vrijwillig IFRS hebben gekozen als grondslag voor rapportage van jaarrekening informatie.

Veel elementen van de bestaande regelgeving voor lease transacties (IAS 17) zijn van kracht gebleven, zoals de zogenaamde scope: het terrein waarop de lease regelgeving van toepassing is.

Voor lessees (de klanten van de leasemaatschappijen), die de IFRS rapportage grondslagen gebruiken, is in IFRS 16 bepaald, dat alle leases op gelijke wijze in de rapportage moeten worden gemeld, waarbij een aantal uitzonderingen (zie hierna) zijn toegestaan.

Voor de overgang van IAS 17 (Leases oud) naar IFRS 16 (Leases nieuw) gelden overgangsbepalingen; voor lopende lease transacties moeten keuzes worden gemaakt. Belangrijk is te beseffen dat bepaalde keuzes alsnog, vóórafgaand aan de definitieve jaarrapportage over 2019, kunnen worden gemaakt.

Voor lessors (leasemaatschappijen) is bepaald dat er nog wel een onderscheid is tussen financiële (finance) en operationele (operating) leases. Het onderscheid moet worden gemaakt met behulp van dezelfde criteria en indicatoren, die nu gelden voor de bepaling bij lessees of er sprake is van een financiële of een operationele lease.

Uitzonderingen op de hoofdregel van IFRS 16:

Geleasede activa met een looptijd van maximaal 12 maanden hoeven niet op de balans te worden vermeld. De keuze kan worden gemaakt per groep van activa (dezelfde categorie-indeling, die nu in de jaarrekening wordt gehanteerd voor de uitsplitsing van vaste activa in de toelichting). In het kader van transitie geldt, dat leases uitlopend in 2019 óók als korter dan 12 maanden gelden.

De keuze is een accounting policy-keuze en zal om die reden niet frequent worden gewijzigd. Datzelfde geldt ook voor de tweede uitzondering en hier is de relevantie zeker zo groot.

Geleasede activa van geringe waarde mogen (te bepalen per individuele transactie) buiten de balanspresentatie blijven. De (lease)kosten van deze ‘kleine’ leases worden uiteraard wel in de resultatenrekening opgenomen en moeten onder IFRS 16 ook in de toelichting worden vermeld.

Opvallend is, dat IFRS 16 de mogelijkheid biedt de keuze per contract te maken, terwijl de logica is, dat bedrijven bijna altijd voor consistente toepassing per groep en niet per individueel actief (bijvoorbeeld alle kantoor-inventaris, inclusief printers, laptops, tablets, etc.) kiezen.
Relevantie: omdat vanaf 2019 alle leases bij de lessee gelijk worden behandeld, geldt deze uitzondering ook voor alle kleine leases, die een looptijd hebben die voorbij 2019 gaat. Dus ook voor alle per 1 januari 2019 al lopende leases.

Waarde criterium is de tegenwaarde van US $ 5.000 (peildatum 2016). Zie ook het laatste bericht over indexering.

Vragen naar aanleiding van bovenstaande hoogtepunten van IFRS 16?

Bel 06 5498 3095, neem contact op via het contactformulier of maak een afspraak.