Leasing is geen aparte sector

Werk in uitvoering ...

In de huidige situatie wordt de leasesector niet beschouwd als een aparte sector voor duurzaamheidsverslaglegging.

In de Tweuus nieuwsbrief van juni wordt het onderwerp kort aangestipt. In deze blog gaan we dieper in op de gevolgen.

Volgens de plannen van de EFRAG Sustainability Reporting Board zijn de leaseactiviteiten verspreid over een veelheid van sectoren. Het volgende voorstel wordt gedaan (tekst uit de EFRAG SR TEG agenda documenten):

Operationele leaseactiviteiten zijn toegewezen aan de onderliggende productiesectoren waarop ze betrekking hebben.

Financiële leaseactiviteiten zijn opgenomen in de sector “Kredietinstellingen”.

Leasing van intellectueel eigendom en andere materiële goederen en niet-financiële activa – categorieën die op alle sectoren van invloed kunnen zijn – blijven in de sector “Verkoop en handel”.


Tweuus maakt de volgende aantekeningen:

Lessee versus lessor
Het lijkt erop dat de gekozen uitsplitsing wordt beschouwd vanuit de hoofdactiviteiten van een lessor. Het is nog maar de vraag of een lessor deze richtlijn wil volgen. Voorbeeld: een autofabrikant verstrekt financiering via financiële leases en via operationele leases. Het is algemeen bekend dat de geconsolideerde balansen van grote autofabrikanten voor meer dan 50% uit financieringsactiviteiten bestaan. Wordt het gedeelte operationele leases dan anders (productie) dan financiële leases beschouwd?

Gebruikte bewoording
Maakt EFRAG een onderscheid tussen de formulering ‘operationele en financiële leases’ versus ‘operating en finance leases’ zoals gebruikt in IFRS 16, de internationale boekhoudstandaard Leases die van toepassing is op grote ondernemingen.

Financiële leasing
Het onderbrengen van financiële leases in het vakje ‘kredietinstellingen’ kan passend zijn voor financiële instellingen die de financiering van lessors doen, zelfs als deze lessors alleen operationele leases hebben, maar biedt geen hulp voor lessorondernemingen die juridisch gezien geen deel uitmaken van een financiële instelling. Lessorbedrijven, die geen fabrikant zijn, stellen de zware last van het rapporteren alsof ze kredietinstellingen zijn zeker niet op prijs. Deze lessorbedrijven zullen dus rapporteren volgens de laatste categorie ‘Verkoop en handel’.

Derde en laatste categorie
De laatste categorie heet Leasing van intellectueel eigendom en andere materiële goederen en niet-financiële activa en dat is een vrij opmerkelijke categorie.
Is de naam van deze categorie per ongeluk ingekort? Of is het een typefout om te zeggen … en andere materiële goederen … terwijl intellectueel eigendom duidelijk immaterieel is. Het lijkt op een typefout omdat materiële goederen en niet-financiële activa als identiek kunnen worden beschouwd.

Dat brengt ons bij het volgende punt: IFRS 16 Leases en leasingstandaarden in veel jurisdicties sluiten het leasen van intellectueel eigendom uit van de regels omtrent leasing. Ook al is het uitgesloten, het is niet uitgestorven: er zijn vele soorten leases rond intellectueel eigendom. Al deze leases worden – terecht – in de boekhouding opgenomen als een soort dienstencontract zonder uitgebreide toelichtingen. Duurzaamheidsrapportage stelt voor om deze activiteiten onder te brengen in het rapportagedomein ‘Verkoop en handel’.

Concluderend:
Misschien is het beter om het leasen van intellectueel eigendom helemaal uit te sluiten van duurzaamheidsrapportage; de werkelijke milieu-impact van immateriële activa zelf is verwaarloosbaar.
Het zou correct zijn om de laatste categorie te herformuleren in Leasing van overige materiële vaste activa.As it stands now, the leasing industry is not considered a separate sector for sustainability reporting.

In the Tweuus June Newsletter -in Dutch only- the topic is briefly touched upon. In this blog, we delve further into consequences.

According to plans by the EFRAG Sustainability Reporting Board, the leasing activities are scattered over a multitude of sectors. The following proposal is made (text from the EFRAG SR TEG agenda papers):

Operational leasing activities have been assigned to the underlying manufacturing sectors they relate to.

Financial leasing operations are incorporated into the “Credit Institutions” sector.

Leasing of intellectual property and other tangible goods and non-financial assets – categories that can affect all sectors – remain in the “Sales and Trade” sector.


Tweuus makes the following observations:

Lessee versus lessor
It looks like the breakdown chosen is considered from a lessor’s main activities. It remains to be seen whether a lessor would follow this guideline. Example: a car manufacturer providing finance through finance leases and through operating leases. It is common knowledge that consolidated balance sheets of major car manufacturers are consisting of financing activities for more than 50%. Is then the portion of operating leases considered in another bucket than finance leases ?

Wording
Is EFRAG making a distinction between the wording ‘operational and financial leases’ versus ‘operating and finance leases’ as used in IFRS 16, the Leases international accounting standard applicable to large undertakings.

Financial leasing
Putting financial leases into the ‘credit institutions’ box may be appropriate for financial institutions, doing the funding of lessors, even if these lessors only have operational leases, it is of no help to lessor companies not legally part of a financial institution. Such lessor companies, and not being manufacturers either, certainly do not appreciate the heavy burden of reporting as if they were credit institutions. So these lessor companies will be reporting according to the last category ‘Sales and Trade’.

Third and last category
The last category is named Leasing of intellectual property and other tangible goods and non-financial assets which is a quite remarkable category.
Is the name of this category unintentionally concatenated. Or is it a typo to say … and other tangible goods … whereas intellectual property clearly is intangible.
It looks like a typo as tangible goods and non-financial assets could be seen as identical.

Which brings us to the next point: IFRS 16 Leases and leasing standards in many jurisdictions exclude from their scope the leasing of intellectual property. Even as it is excluded, it is not extinct: there are many kinds of leases around intellectual property. All of these leases are – correctly so- recorded in accounting as some sort of service contract with no extensive disclosures. Sustainability reporting suggest to bring these activities within the reporting domain of  ‘Sales and Trade’.

In conclusion:
Perhaps, it is better to exclude the leasing of intellectual property altogether from sustainability reporting; the actual environmental impact of intangibles themselves is negligible.
It would be correct to reword the last category in Leasing of  other tangible fixed assets.