Privacy Verklaring

TWEUUS Privacy Verklaring

Samenvatting

In deze verklaring melden we je welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met je gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we je persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor doelen die met je zijn overeengekomen
  • niet met anderen zullen delen
  • zorgvuldig beveiligen

Wanneer je vragen hebt die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen hebt over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag in contact. Neem hiervoor contact op, stuur een email naar tweuus@gmail.com of maak gebruik van één van de andere contactgegevens die je op de link ‘contact’ (zie hiervoor) vindt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

TWEUUS, Plaggenweg 399, 1406 TV  Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: zie op de eerder genoemde pagina ‘Contact’; bezoek is alleen op afspraak.
Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Tweuus is E.J.H. Uunk, bereikbaar via tweuus@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tweuus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam, – Adresgegevens, – E-mailadres
– Telefoonnummer, – IP-adres en – Bankrekeningnummer[1]

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tweuus@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tweuus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Tweuus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Tweuus neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tweuus) tussen zit. Tweuus gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Systeem Reden gebruik Belang betrokkene Gevolgen betrokkene
Geïntegreerd
relatie-,
activiteiten- en administratie systeem
Eénduidig gebruik
tbv
– commerciële activiteiten en
– wettelijke registratieplicht
Bedrijfsgegevens en bedrijfs-e-mailadressen per persoon, worden vastgelegd in verband met de commerciële acties en wettelijke rapportageplicht. Gegevens zijn vastgelegd op relatie-niveau en blijven vastgelegd tot aan het einde van de wettelijke bewaarplicht.
Web site Informatievoorziening

(Nieuwsbrief) en webwinkel

Persoonsgegevens zijn vastgelegd tbv Nieuwsbrief en verkopen, nodig voor de uitvoering / afwerking van commerciële acties. Nieuwsbrief: persoonsgegevens worden op verzoek verwijderd. Webwinkel: gegevens blijven vastgelegd tot aan het einde van de wettelijke bewaarplicht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tweuus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  Bewaartermijn Reden
Personalia

(Bedrijf, functienaam, voor-en achternaam)

Nieuwsbrief: tot 1 maand na verwerking opzegging.

Webwinkel: na einde relatie tot einde wettelijke bewaartermijn.

Nieuwsbrief: Bedenk- c.q. verwerkingtijd.

Webwinkel: spreekt voor zich.

Adres Nieuwsbrief: tot 1 maand na verwerking opzegging.
Webwinkel: na einde relatie tot einde wettelijke bewaartermijn.
Nieuwsbrief: Bedenk- c.q. verwerkingtijd.
Webwinkel: spreekt voor zich.
E-mailadres Nieuwsbrief: tot 1 maand na verwerking opzegging. Webwinkel: na einde relatie tot einde wettelijke bewaartermijn. Nieuwsbrief: Bedenk- c.q. verwerkingtijd.
Webwinkel: spreekt voor zich.
Telefoonnummer Nieuwsbrief: tot 1 maand na verwerking opzegging.
Webwinkel: N.V.T.
Nieuwsbrief: Bedenk- c.q. verwerkingtijd.

 

IP-adres Nieuwsbrief: alleen gedurende lopende jaar.

Webwinkel: idem.

Autenticiteits- en beveiligingsreden.
Bankrekeningnummer Nieuwsbrief: N.V.T.

Webwinkel: gedurende de wettelijke bewaartermijn.

 

Webwinkel: spreekt voor zich.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tweuus verstrekt gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tweuus gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tweuus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tweuus@gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tweuus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tweuus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via tweuus@gmail.com.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Indien en voorzover zakelijke transacties plaats vinden, bijvoorbeeld via de webwinkel.


Verantwoording: Deze versie is tot stand gekomen op basis van de ‘NBA Privacy toolkit 2018’ (webversie 13 maart 2018) en de op dat moment in deze toolkit doorverwezen website https://veiliginternetten.nl/privacyverklaringgenerator.