Reactie op voorstellen duurzaamheidsrapportages

Tweuus heeft reacties gestuurd naar de IFRS Foundation en EFRAG naar aanleiding van hun voorstellen voor duurzaamheidsrapportages.Terug

De commentaren zijn in het Engels en kunnen onderstaand worden opgehaald.

Samenvatting

De hoofdlijnen van de reactie van Tweuus op de voorstellen van de International Sustainability Standards Board (ISSB) zijn, dat deze ‘standardsetter’ de minst relevante is vergeleken met de Securities and Exchange Commission (SEC) en de Europese Unie en ter voorkoming van dubbel werk de regelgeving op duurzaamheidsgebied beter kan staken. Er is alle reden de focus volledig te leggen op de financial accounting aspecten en de beschikbare capaciteit op duurzaamheidsgebied te delen met SEC en EU.

Ter aanvulling: Op 29 juli is de IASB Third Agenda Consultation vastgesteld  met de prioriteiten voor de komende 5 jaar: wel met als onderwerp de klimaat-effecten op de financiële cijfers, maar geen project hoe optimaal om te gaan met gevolgen van bijvoorbeeld een meer circulaire gebruiksbenadering van producten. Een meer dan gemiste kans en kenmerkend voor de niet-holistische benadering van regelgeving.

Sommige andere respondenten hebben aangegeven, dat de ISSB voorstellen letterlijk goed als basis kunnen dienen voor nadere uitwerking door derden (lees EFRAG) ten einde tot een ‘building blocks’ structuur te komen. Dat lijkt een mooie oplossing, maar betekent nog steeds een dubbele hoeveelheid basiswerk, terwijl die basis bij ISSB smaller en dus ook minder robuust is dan bijvoorbeeld de voorstellen van de EFRAG Sustainability Board.


De hoofdlijnen van de reactie van Tweuus op de voorstellen van de EFRAG Sustainability Board zijn meer van een conceptuele en governance invalshoek.

Zo zijn de huidige (eerste set) voorstellen geschreven voor de zeer grote en grote ondernemingen.  In een later stadium staan ook duurzaamheidsregels voor kleinere ondernemingen in de planning, alsook nadere uitwerkingen op sector-niveau. Het is daarbij belangrijk, dat nu al waarborgen, ook juridisch verankerd, worden ingebracht dat de uiteindelijke regels voor het MKB niet betekenen dat grote ondernemingen de kleinere onbeperkt onder druk kunnen zetten om dié duurzaamheidsdata aan te leveren die deze grote ondernemingen met eigen maatregelen redelijkerwijze zelf kunnen vergaren.

Verder zijn opmerkingen gemaakt, dat de kwaliteit van het Management Report beter gediend is met opnemen van een beperkte keuze uit alle duurzaamheidselementen, die dan helder aangeven waarop management daadwerkelijk stuurt; de andere te rapporteren duurzaamheidszaken kunnen dan verderop in de toelichting worden opgenomen.


Voor verdere uitleg kan uiteraard een afspraak worden gemaakt.