RJ Uiting 2020-12

De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) verschaft nadere toelichtingen op haar regelgeving middels zogenaamde ‘Uitingen’.

Onderstaand is een toelichting op RJ Uiting 2020-12, die betrekking heeft op de praktijk van verlaagde dan wel uitgestelde lease- of huurtermijnen vanwege de economische gevolgen van Covid-19; de originele ‘Uiting’ is hier te vinden.

De  voorstellen betreffen regels met een tijdelijk karakter en zijn aanvullingen op de regels in de ‘grote’ bundel Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor middelgrote en grote rechtspersonen (RJ 292 Leasing) en op regels in de ‘kleine’ bundel voor kleine rechtspersonen (B 11 Leasing).
Onderstaand zal in plaats over ‘rechtspersonen’ voor de leesbaarheid gesproken worden over ‘bedrijven’, zonder dat de oorspronkelijke strekking wijzigt.

De Uiting, uitgebracht begin september 2020, is ongewijzigd van kracht geworden na de vergadering van de RJ van 21 oktober 2020.


Algemene punten inzake aanpassingen aan beide bundels van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

De toepassing van deze ‘Uiting’ is optioneel voor bedrijven en de inwerkingtreding is toegestaan met terugwerkende kracht tot boekjaren vanaf 1 januari 2020, zodat het begin van de Corona-tijd (maart 2020) binnen het boekjaar valt. Voor bedrijven met een  startdatum van het boekjaar die afwijkt van 1 januari is optioneel de eerdere startdatum van het boekjaar waarin de Corona-tijd valt, toegestaan.

Van de afspraken over verlaging of uitstel van betalingen verwacht de RJ niet dat sprake is van zodanige wijziging in voorwaarden van de overeenkomst, dat er aanleiding is tot een herbeoordeling van de leaseclassificatie.

De aanvullingen zijn nadrukkelijk als een tijdelijke maatregel bedoeld en lopen af op 30 juni 2021, dezelfde tijd als de internationaal aangekondigde aanpassingen van IFRS 16.

NB
Bedrijven, die hebben gekozen om in plaats van RJ 292 Leasing de internationale regels van IFRS 16 Leases toe te passen, hebben te maken met de aangekondigde aanpassingen van IFRS 16. Die aanpassingen worden hier niet behandeld; bij vragen kun je contact opnemen.


Hoofdpunten van de aanpassingen aan de grote bundel – RJ 292 Leasing

De richtlijn RJ 292 behandelt de te volgen regels voor zowel lessees als lessors en voor de leasetypen Financiële Lease (FL) en Operationele Lease (OL).

De aanpassingen hebben dan ook betrekking op bovengenoemde combinatie, maar kennen nog een extra dimensie: (definitieve) verlaging van enkele of alle volgende termijnen, dan wel uitstel van betaling. Een en ander leidt tot het volgende beeld van de beschikbare alternatieven:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals uit bovenstaande overzichten blijkt, is sprake van een grote mate van spiegelbeeldigheid tussen de behandeling van de lessee en de lessor.

Wel moet opgemerkt worden, dat de gehanteerde rentevoet door lessee en lessor niet dezelfde hoeft te zijn: vaak is de door de lessor gehanteerde rentevoet bij financiële lease wel bekend bij de lessee, maar dat betekent niet, dat de lessee deze ook zelf hanteert voor zijn berekeningen.

Uitstel in geval van operationele leases leidt meestal tot verhoogde terugbetaling binnen de oorspronkelijke looptijd van de lease, maar soms ook tot verlenging van de lease met de uitstelperiode. De beperkte financiële effecten van beide alternatieve betaalpatronen rechtvaardigen geen zwaarwegende aanpassingen.


Hoofdpunten van de aanpassingen aan de kleine bundel – B 11 Leasing

De richtlijn B 11 behandelt de te volgen regels voor (alleen) lessees voor de leasetypen Financiële Lease (FL) en Operationele Lease (OL). Gezien de omvang van de doelgroep zijn de te volgen regels beperkter dan voor de doelgroep in de ‘grote’ bundel. De aanpassingen aan deze regels zijn evenwel identiek aan die van de grote bundel; zie het eerste schema betreffende lessees hierboven.