Veelgestelde vragen over Deelname RW

Onderstaand per categorie gebruiker de Veelgestelde vragen over Deelname RW.                                                                                                  Deelname RW

De doelstelling van Deelname RW is te komen tot een betere match van de uitgaande geldstroom met het werkelijke gebruik van het leaseobject. Dit kan ook betrekking hebben op de leverancier, die nog een binding met het object houdt (bijv. via een terugkoopverklaring).

In de huidige tijd met zijn nadruk op duurzaamheid en circulariteit is de inschatting van restwaardes van objecten voor veel partijen een sprong in het duister. Dat betekent voor de ondernemer dat operationele leases minder in beeld komen. Het aangaan van een financiële lease met een wat hogere laatste termijn is dan een uitdaging.


Algemeen

Loader image

Deelname RW is een product van Tweuus en beoogt het mogelijk te maken dat ‘derden’ zich inkopen in het recht op een (deel) van de opbrengstwaarde van een leaseobject aan het einde van de leaseperiode. Met als ultieme doel, dat de ‘verkoper’ liquiditeit vrij krijgt uit het geleasde object.

De ‘verkoper’ dient het juridische eigendom te hebben om het recht van deelname te kunnen verkopen en zou dus zowel de lessor, de lessee als de producent/leverancier kunnen zijn.

Deelname RW is een transactie, waarbij de economisch rechthebbende op de restwaardepositie, de ‘verkoper’, het ‘recht’ verkoopt op een deel van de waarde van de het leaseobject aan het einde van de leaseperiode, de zogenaamde restwaarde. Stel dit ‘recht’ heeft betrekking op 15% van het totale restwaardebedrag. Dan geeft dit deel van het ‘recht’ ook recht op eenzelfde percentage van de opbrengstwaarde voor de deelnemende partij. Verkoper behoudt een eerste optie om het genoemde 'recht' terug te kopen tegen een bij de Deelname RW-transactie door partijen overeengekomen afkoopbedrag. Anderszijds kan de koper van het verkregen recht aan het einde van de leaseperiode een pro-rata deel van het object aankopen voor het inmiddels nominaal betaalde bedrag; op deze aankoop van het fysieke object wordt BTW verrekend.

Voor de duidelijkheid: Aan het begin van de deelname-transactie gaat het procentueel overeengekomen recht meteen over op de koper, waartegenover koper zich verplicht tot het -in gelijke nominale bedragen- betalen van de waarde van het recht, verdeeld over het (resterend) aantal maanden tot het einde van de leaseperiode.

Per saldo: de  verkopende partij, met een leasetransactie waarin als vanzelf de restwaarde is meegefinancierd, ontvangt compensatie in zijn liquiditeitspositie en behoudt de optie aan het einde van de transactie te kiezen om het object alsnog aan de deelnemer(s) in de restwaarde te verkopen of alsnog het object zelf over te nemen.


Lessor / lessee

Misschien verrassend, maar voor zowel de leasemaatschappij als de lessee zijn er voordelen aan dit product, dus een toegevoegde waarde.

De lessor is vaak niet bereid een risico op de restwaarde van het te financieren object in te nemen; hij heeft lang niet van ieder type object diepgaande assetkennis of, nog aannemelijker, zijn (bank) heeft geen zin in het risico op het object. Dus wordt een financiële lease aangeboden (wat volledige betaling betekent), waar de lessee niet altijd op zit te wachten.

De lessee wil het object bijvoorbeeld maar een beperkte tijd gebruiken, of de verplichtingen koppelen aan een (bouw)project met een duidelijke deadline. De oplossing: overdracht van (een deel van) het restwaarderisico aan een derde, zoals Tweuus, zodat de betaalverplichtingen (de uitgaande geldstroom) verlicht worden met de periodieke ontvangsten via de Deelname RW.


Producent / leverancier

Als producent en/of leverancier heb je een goed beeld van de waarde van het object aan het einde van de lease-looptijd. Onzekerheid kan bestaan over het correcte gebruik en onderhoud, maar dat is meestal al in het leasecontract of een apart afgesloten onderhoudscontract geregeld.

Wat overblijft is het risico, dat een concurrent met een technisch beter product komt én de vervelende bijkomstigheid, dat je een waarde in je administratie moet registreren voor

  • de restwaarde als het object jouw risico blijft, of
  • voor de afgegeven garantie op terugkoop.

Die waarde, al dan niet op de balans, beperkt je kredietruimte voor andere zaken.
De oplossing: verkoop van een deel van het risico mét als extra voordeel het verbeteren van je liquiditeit.


Deelnemende (derde) relatie

Het als particulier deelnemen is in principe niet mogelijk.

De reden is een combinatie van het niet aanbieden van het product Deelname RW aan het grote publiek, de zorgplicht tegenover particulieren en de overige formele aspecten van dienstverlening aan particulieren. Deelnemen aan dit product vraagt enige kennis van leasing aan het bedrijfsleven in het algemeen en begrip van risico's verbonden aan ingeschatte toekomstige waarden van objecten, die in de vorm van een leasecontract voor langere tijd zijn gefinancierd.

In geval van verdere vragen, neem gerust contact op.

De toegevoegde waarde van dit product voor jou is:

Je kent de verkopende partij, beschikt over voldoende liquiditeiten en/of hebt een (in)direct belang dat de verkoper financieel gezond is en blijft. Bovendien betekent deelname een reële kans op een positief resultaat onder normale omstandigheden.

Je kunt alleen deelnemen wanneer je bent uitgenodigd/voorgedragen door de verkopende partij of Tweuus zelf en door hen bent geaccepteerd. Dit laatste heeft alles te maken met de betrouwbaarheid van de partijen, waardoor een voorbehoud van acceptatie geldt.

Voorwaarden voor deelname zijn:

Je bent een ondernemer voor de BTW en kunt dat aantonen bij de start en op afspraak ook tussentijds.
Je bent verplicht een borg ter hoogte van enkele maandtermijnen te storten vanaf een Nederlandse bankrekening.
Je stort je maandelijke bijdrage vanaf dezelfde rekening als de borg uiterlijk op de 24e kalenderdag van de maand.
Je deelname is definitief na ontvangst van de borg, de 1e maandtermijn en betaling van de in rekening gebrachte kosten.

Voor de duidelijkheid: je loopt een formeel kredietrisico op Tweuus voor het bedrag van de borg en de (vooruitbetaalde) maandtermijn en uiteraard een risico op de ‘verkopende partij’ voor de (via Tweuus) betaalde maandbedragen. Dit laatste risico, omdat de verkopende partij in eerste instantie niet het object verkoopt, maar een recht op een deel van de opbrengst van het betreffende object.

Voor deelname rekent Tweuus alleen eenmalig vooraf een vast bedrag voor de kosten van de basis handelingen gedurende de looptijd.

Een te verzekeren risico dient te zijn gedekt. Eén van de standaardvoorwaarden is, dat het object verzekerd dient te zijn door de economische gebruiker (meestal de lessor of lessee) tegen diverse risico’s, waaronder ‘alle gevaren van buiten’.


Leaseadviseur / intermediair

Integendeel; Tweuus is geen concurrent. Tweuus voegt een element toe, dat de intermediair niet kan of wil aanbieden. Iedere leaseadviseur is bij het structureren van een transactie afhankelijk van een financierende partij en zoals bekend is de risicobereidheid voor restwaarden bij veel financiers beperkt. Aanbieden van 'Deelname RW' is een mogelijkheid het object-risico omlaag te brengen.


Tweuus

De vraag kan gesteld worden wat de toegevoegde waarde voor Tweuus is.

Tweuus laat zijn aanwezigheid blijken in dit typische lease-segment;
Tweuus maakt de inschatting, dat er op termijn een markt is voor het betreffende object in de tweedehands markt;
Tweuus gebruikt dit product om invulling te geven aan de duurzame en circulaire doelstellingen, die juist met leasing goed zijn te realiseren.

Het klopt, dat er geen renteberekening wordt gehanteerd; er is dus geen sprake van een rente-component. Bij het product Deelname RW is alleen sprake van nominale bedragen.

Bijvoorbeeld: als de Deelname RW = € 2.400 en de (resterende) looptijd is 18 maanden, dan keert Tweuus maandelijks (2.400/18=) € 133,33 uit. En als het genoemde Deelname RW-bedrag overeenkomt met 7,5% van de restwaarde in de lease, dan heeft Tweeus daarmee het recht op 7,5% van de restwaarde-opbrengst verworven.

De verdiensten van dit product komen dus uit de verwachte meerwaarde aan het einde van de leasetransactie, uitgaande van een reële, conservatieve vaststelling van de restwaarde. Daarnaast brengt Tweuus advieskosten in rekening, waarin de expertise van Tweuus (het achterliggende Waardering Asset Model) tot uiting komt.

Overigens: bij de aanvang van de Deelname RW transactie bepalen partijen of de in de lease ingenomen restwaarde (destijds) realistisch is (geweest). Eventueel wordt een realistische waarde overeengekomen, plus of min afwijkend van de in het leasecontract opgenomen of ingeschatte restwaarde.

Het is flauw om te zeggen dat dit het geheim van de smid is, maar ten dele is dit waar.

Tweuus heeft een ‘Waardering Asset Model’ voor de inschatting van de waarde van een (lease)object, waarbij rekening wordt gehouden met een heel complex van factoren.

De onderstaande factoren bepalen (mede) de hoogte van de advieskosten.

Factoren zijn ondermeer de technische en economische (rest-)looptijd, zogenaamde drempelafschrijvingen aan het begin, de realistische restwaarde van het object, de herbruikbaarheid (circulariteit) van (onderdelen) van het object en de duurzame footprint (welke omstandigheden waren van toepassing bij de productie en welke aspecten gelden ten aanzien van gebruik). Aspecten van gebruik zijn bijvoorbeeld in geval van ‘aandrijving in enige vorm’ of sprake is van benzine, diesel, hybride electro-benzine, hybride electro-diesel, waterstof dan wel hybride waterstof-xxxx vormen.

Ook een waardering voor de uitkomsten, die met het object worden gegenereerd spelen een rol. Aspecten van gebruik kunnen een positieve of negatieve correctie zijn op het totaal aan factoren, afhankelijk van de mate van bijdragen aan de (Europese) doelstellingen voor duurzaamheid en circulariteit.

Tenslotte wordt een eenmalig bedrag in rekening gebracht voor de basis handelingen gedurende de looptijd.

Goed om te weten: voor deelnemende derden-relaties zijn de advieskosten in het algemeen beperkt tot die voor basishandelingen; voor hetzelfde achterliggende advies worden geen dubbele kosten berekend.

In principe niet, omdat bij de vaststelling van de advieskosten er al van uitgaan is, dat de aanleverende partij de nodige acties onderneemt: Vóór de start door de deelnemer zelf een uittreksel KVK en andere minimale documentatie; gedurende de looptijd beperkte, maar wel tijdige informatie, etc.

Er is natuurlijk één grote uitzondering voor de uiteindelijke kosten: bedenk vooraf welk object je aanschaft en wat dit object doet voor je eigen doelstellingen: ga je alleen voor goedkoop, quick and dirty, of past het in je eigen maatschappelijke doelstellingen en die van je afnemers om voor een duurzaam en liefst ook een circulair verantwoorde aanschaf te gaan. Hoe beter passend, hoe lager de advieskosten uitkomen. Dat heeft natuurlijk met de inschatting van de verhandelbaarheid van het object en diens restwaarde op langere termijn te maken.

Bij een Sale en leaseback transactie is de verkopende partij de juridische eigenaar van een object. In zo’n transactie verkoop je het hele object en huurt het dan terug voor een overeengekomen periode: letterlijk een ‘verkoop en terughuur’ transactie. Deelname RW beoogt juist alleen in te spelen op de waarde van het object aan het einde van de leasetransactie. Het gaat daarbij logischerwijze om kleinere bedragen, maar wel een procentueel substantiële verlaging van de netto-geldstroom.