Zoektocht naar Circulair Administreren -2-

Zoektocht naar Circulair AdministrerenDit is het tweede bericht in de Zoektocht naar circulair administreren. Een fundamentele zoektocht naar een heldere en bij circulariteit passende boekhoudkundige verwerking is nodig. Tweuus probeert aan deze zoektocht bij te dragen.

In deze bijdrage komt aan de orde de keuze van elementen van de balans waarop we ons concentreren.

In eerste instantie lijkt de keuze overzichtelijk. Dat komt doordat we monetaire activa en passiva,  eventuele voorzieningen en het eigen vermogen uitsluiten.

De focus ligt voor de doelstelling van deze zoektocht op immateriële en materiële vaste activa en vlottende activa.
Bij immateriële vaste activa komen in aanmerking: Concessies, licenties, inclusief intellectueel eigendom.
Bij materiële vaste activa denken we aan de usual suspects als gebouwen, terreinen en machines.

Bij vlottende activa denken we vooral aan voorraden, al dan niet zelf geproduceerd. Daarnaast kan er nog enige spanning ontstaan over gecontracteerde goederen onderweg, zeker als hier al een (aan)betaling voor is gedaan. In voorkomende situaties zijn deze goederen ook in scope.

Tenslotte: In de Nederlandse context zijn operationele leases geen balans element, in tegenstelling tot internationale regelgeving van de IASB (International Accounting Standards Board). In het kader van circulair denken lijkt een toename van gebruik van operationele leases zeer wel denkbeeldig.

Uitkomsten eerste analyse:
Een actief is niet meer één unit, maar bestaat uit verschillende componenten met mogelijk ook onderscheidene karakteristieken.


De stapsgewijze benadering die wordt gevolgd is:

– keuze op welke elementen van de balans we ons concentreren;
– wat zijn de karakteristieken van deze balanselementen;
– komt het concept van circulariteit voldoende tot uitdrukking;
– wat zijn oplossingen -voor zover nodig- om het circulaire karakter beter te tonen in de administratie.

Daarnaast kijken we naar een realistisch tijdpad voor zover veranderingen aan de orde (zouden moeten) zijn.

Het einddoel is het ontwikkelen van de road trip naar een road map.
De volgende bijdrage gaat over de karakteristieken van de geïdentificeerde elementen.

Wil je een bijdrage leveren ? Schroom niet je te melden.This is the second post in the Roadtrip to Circularity Accounting. A fundamental search for accounting that is clear and appropriate to circularity is needed. Tweuus tries to contribute to this quest.

This contribution addresses the choice of elements of the balance sheet on which we focus.

At first, the choice seems straightforward. This is because we exclude monetary assets and liabilities, any provisions, and equity.

The focus for the purpose of this search is on intangible and tangible fixed assets and current assets.

For intangible fixed assets we consider: Concessions, licenses, including intellectual property.
By tangible fixed assets, we think of the usual suspects like buildings, land and machinery (property, plant and equipment).
For current assets, we think mainly of inventories, whether produced in-house or not. In addition, some tension may arise over goods contracted en route, especially if a (down)payment has already been made for them. In certain situations these goods are also in scope.

Finally: In the Dutch context, operating leases are not a balance sheet item, contrary to international regulations of the IASB (International Accounting Standards Board). In the context of circular thinking, an increase in the use of operating leases seems quite conceivable.

Outcomes first analysis:
An asset is no longer one unit, but consists of several components with possibly also distinct characteristics.


The step-by-step approach taken is:

– choose which elements of the balance sheet we focus on;
– what are the characteristics of these balance sheet elements;
– is the concept of circularity adequately expressed;
– what are solutions -if needed- to better show the circularity in the administration.

In addition, we look at a realistic timeframe to the extent that changes are (should be) forthcoming.

The final goal is to develop the road trip into a road map.
The next contribution is about the characteristics of the identified elements.

Would you like to contribute ? Don’t hesitate to come forward.