Zoektocht naar Circulair Administreren

Zoektocht naar Circulair AdministrerenEén van de ‘lessons learned’ in de afgelopen maanden is, dat het alléén praten over duurzaamheid, het aanpassen van je bedrijf(sfilosofie) naar duurzaam ondernemen, het investeren in duurzame goederen en oplossingen allemaal tezamen nog niet optimaal is, omdat een belangrijke schakel ontbreekt: hoe komt dit alles tot uiting in de administratie.

De oplossing die bedacht is, namelijk een uniforme codering, taxonomie genoemd, lijkt behulpzaam.

Maar …     … in feite zijn de achterliggende uitgangspunten hóe te administreren letterlijk van de vorige eeuw(en)!

Een fundamentele zoektocht naar een heldere en bij circulariteit passende boekhoudkundige verwerking is nodig. Tot nu toe is er weinig feitelijke voortgang. Tweuus probeert een bijdrage te leveren en start een Zoektocht naar Circulair Administreren.


We maken gebruik van een stapsgewijze benadering:

– keuze op welke elementen van de balans we ons concentreren;
– wat zijn de karakteristieken van deze balanselementen;
– komt het concept van circulariteit voldoende tot uitdrukking;
– wat zijn oplossingen om het circulaire karakter beter te tonen in de administratie.

Daarnaast kijken we naar een realistisch tijdpad voor zover veranderingen aan de orde (zouden moeten) zijn.

Het einddoel is het ontwikkelen van de road trip naar een road map.

Als je een bijdrage wilt leveren aan één van de volgende stappen: neem gerust contact op. In de week van 15 – 19 april wordt de eerste stap uitgewerkt.One of the ‘lessons learned’ over the past few months is that just talking about sustainability, adapting your company (philosophy) to sustainable business, investing in sustainable goods and solutions all together is not yet optimal, because an important link is missing: how is all this reflected in the administration.

The solution that has been devised, namely a uniform coding, called taxonomy, seems helpful.

But … … In fact, the underlying principles of how to administer are literally from the last century(s)!

A fundamental search for clear and circular accounting is needed. So far there has been little actual progress.

Tweuus tries to contribute and starts a Roadtrip to Circularity Accounting.


We use a step-by-step approach:

– choosing which elements of the balance sheet we focus on;
– what are the characteristics of these balance sheet elements;
– is the concept of circularity adequately expressed;
– what are solutions to better show the circularity in accounting.

In addition, we look at a realistic timeframe to the extent that changes are (should be) forthcoming.

The final goal is to develop the road trip into a road map.

If you would like to contribute: please, take up contact. In the week of 15 – 19 April, the first step is addressed.